Jak Mądrze Założyć Fundację Rodzinną – Nasz Poradnik Dla Ciebie

założenie fundacji rodzinnej - bogdan chudoba online

Spis treści:

 1. Wstęp – rewolucja w sukcesji.
 2. Zanim podejmiesz decyzję.
 3. Czy już myślisz o sukcesji, czy o gromadzeniu i inwestowaniu majątku?
 4. A może myślisz tylko o podatkach?
 5. Pierwszy etap działań – praca nad statutem.
 6. Notariusz i dodatkowe dokumenty.
 7. Jest – ale „w organizacji” – co dalej?
 8. Wniesienie majątku.
 9. NIP i REGON.
 10. Rachunek bankowy.
 11. Zaświadczenie o niekaralności członków zarządu.
 12. Rejestracja.
 13. Ile to wszystko kosztuje?
 14. Zapraszamy Cię do założenia Twojej fundacji rodzinnej wraz z nami.

1. Wstęp – rewolucja w sukcesji.

Fundacja rodzinna jest niewątpliwie wyjątkową instytucją. Można bez przesady powiedzieć, że rewolucjonizuje sukcesję firm, majątków, przełamując skostniałe zasady prawa spadkowego. Jest to wręcz nowe prawo spadkowe stworzone w celu sukcesji majątku inwestycyjnego. Widzimy to świadcząc wsparcie prawne i podatkowe dla przedsiębiorców, inwestorów aktywnie doradzając i uczestnicząc w tworzeniu oraz organizacji fundacji rodzinnych. Dzięki fundacji rodzinnej temat sukcesji, dziedziczenia, przekazywania majątku następcom, sukcesorom jest tematem, który zagościł w gabinetach i salach konferencyjnych firm i w rozmowach członków rodzin.

Platforma usług doradztwa prawnego i podatkowego

Kompleksowa obsługa spółek przez doświadczonych prawników

Nasi klienci założyli już wraz z nami kilkadziesiąt fundacji rodzinnych i należy podkreślić, że instytucja ta zaspokaja ważne potrzeby przedsiębiorców, inwestorów na rynku nieruchomości, wspólników spółek, twórców żyjących z tantiem, inwestorów na rynku kapitałowym.

Jednak nie jest to rozwiązanie dla każdego. Dlatego też powstał ten poradnik w którym staramy się wskazać jak przebiega tworzenie fundacji rodzinnej i jakie kwestie należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o utworzeniu fundacji rodzinnej.

Zapraszam Cię do poznania tej nowej instytucji i oczywiście do założenia Twojej fundacji rodzinnej wraz z nami.

2. Zanim podejmiesz decyzję.

Utworzenie fundacji rodzinnej ma na celu przede wszystkim zgromadzenie całego rodzinnego majątku inwestycyjnego w jednym podmiocie, zabezpieczenie tego majątku przed ryzykiem podziału w wyniku spadkobrania i zapewnienie zaspokajania potrzeb materialnych beneficjentów, którymi zazwyczaj są: fundator oraz najbliżsi członkowie rodziny fundatora poprzez wypłatę świadczeń na ich rzecz określonych w statucie.

Myśląc o wniesieniu majątku do fundacji rodzinnej należy zastrzec, że powinien być to majątek inwestycyjny, czyli taki, który przynosi przychód. Nasi klienci wnoszą do fundacji rodzinnych:

 • środki pieniężne, które będą inwestowane na rynku kapitałowym lub na rynku nieruchomości, 
 • nieruchomości będące przedmiotem najmu, a w przyszłości także przedmiotem odsprzedaży, 
 • nieruchomości gruntowe, na których zamierzają zrealizować inwestycję będącą przedmiotem wynajmu w przyszłości, 
 • udziały w spółkach, akcje, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, 
 • autorskie prawa majątkowe.

Przed podjęciem decyzji o utworzeniu fundacji rodzinnej, w pierwszej kolejności powinieneś zastanowić się jakie aktywa inwestycyjne obejmuje Twój majątek, a następnie podjąć decyzję, jakie aktywa wnieść do fundacji rodzinnej, którą utworzysz.

Jeżeli dysponujesz majątkiem inwestycyjnym przynoszącym przychód (czynsz najmu, dywidenda, opłaty licencyjne), to warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej.

Może się jednak okazać, że wniesienie całego posiadanego przez Ciebie majątku do fundacji rodzinnej, nie będzie dla Ciebie korzystne. Może tak być na przykład ze względów podatkowych lub też ze względu na fakt, iż w bliskiej perspektywie czasowej zamierzasz wykorzystać majątek inwestycyjny na cele prywatne (np. udostępnić obecnie wynajmowane mieszkanie członkom rodziny).

Wniesienie aktywów do fundacji rodzinnej, ma bowiem nie tylko wpływ na obciążenia podatkowe, ale również na możliwość korzystania z mienia wniesionego do fundacji i prowadzenia w oparciu o nie działalności gospodarczej, a nawet możliwość objęcia ubezpieczeniem w KRUS (o ile jesteś ubezpieczony w KRSU).

W związku z tym, w pierwszej kolejności, chcąc założyć fundację rodzinną, powinieneś dokonać inwentaryzacji posiadanego przez Ciebie majątku, a następnie w oparciu o przeprowadzoną analizę podjąć decyzję czy całość, czy też jakaś jego część powinna zostać wniesiona do fundacji rodzinnej.

Jeżeli masz wątpliwości czy sensownym jest wniesienie określonych aktywów skonsultuj z nami Twoje pomysły – fundacja rodzinna porada prawna online.

Porównaj także, jaka będzie różnica w wysokości obciążeń podatkowych gdy przychód z mienia inwestycyjnego będącego w Twojej dyspozycji będzie generowany w fundacji rodzinnej. Może się okazać, że wysokość obecnych obciążeń podatkowych jest wyższa – więc fundacja rodzinna będzie dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem. Sprawdź, to możesz skonsultować: fundacja rodzinna porada podatkowa.

Może się także okazać, że jednak obciążenia podatkowe będą wyższe w wypadku jeżeli przychód będzie uzyskiwała Twoja fundacja rodzinna – wtedy być może jej utworzenie będzie miało sens ze względu na zapewnienie możliwości mądrej i zaplanowanej sukcesji rodzinnego majątku inwestycyjnego.

3. Czy już myślisz o sukcesji, czy o gromadzeniu i inwestowaniu majątku?

Fundacja rodzinna, wbrew powszechnym poglądom nie jest tylko instytucją służącą sukcesji majątku. To także instytucja, która może być wykorzystana także wtedy gdy nie myślisz o sukcesji, a tylko o bieżącym inwestowaniu i pomnażaniu swojego majątku.

Decydując się na założenie fundacji rodzinnej, powinieneś rozważyć czy Twoim celem jest jedynie utworzenie swoistego skarbca i optymalne reinwestowanie zysków bez płacenia podatku dochodowego, czy również, już na obecnym etapie, chciałbyś zaplanować sukcesję zgromadzonego przez Ciebie majątku w perspektywie następnych pokoleń. Oba te cele możesz zrealizować zakładając fundację rodzinną.

Fundacja rodzinna pozwala bowiem zbudować strukturę organizacyjną, która z jednej strony pozwoli na kontynuację prowadzonego przez Ciebie biznesu, w przyszłości, gdy zaniechasz aktywności zawodowej, z drugiej natomiast daje również możliwość ochrony majątku przed wierzycielami osobistymi oraz możliwość zachowania całości majątku w odniesieniu do więcej niż jednego pokolenia.

Fundacja rodzinna uchroni Twój majątek inwestycyjny przed podziałem w kolejnych pokoleniach. Dzięki fundacji rodzinnej Twój majątek będzie reinwestowany jednak nie będzie podlegał podziałom pomiędzy spadkobierców w kolejnych pokoleniach, które mogą zniweczyć inwestycyjną siłę majątku.

Wobec tego, warto, abyś rozważył, podejmując decyzję o utworzeniu fundacji rodzinnej, także to co wydarzy się po Twojej śmierci, zarówno z majątkiem, który planujesz wnieść do fundacji, jak i również z jego pozostałą częścią.

Zastanów się, czy nie przeprowadzić konsultacji w zakresie dziedziczenia, sukcesji, zachowku i spadkobrania.

fundacja rodzinna - porada online

4. A może myślisz tylko o podatkach?

Przed podjęciem decyzji o utworzeniu fundacji rodzinnej, warto, abyś także zastanowił się nad zasadami opodatkowania fundacji rodzinnych, szczególności w kontekście planowanej przez Ciebie działalności fundacji rodzinnej, którą chcesz założyć. Fundacja rodzinna oferuje bardzo korzystne rozwiązania podatkowe.

Co do zasady zyski osiągane przez fundacje rodzinne nie podlegają bieżącemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestując i uzyskując zyski w ramach fundacji rodzinnej nie płacisz podatku dochodowego. To rewolucyjne rozwiązanie, zbliżone do zasad tzw. estońskiego CIT (sprawdź: fundacja rodzinna i estoński CIT).

Fundacja nie będzie płaciła podatku CIT od bieżących przychodów aż do momentu wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji. A wtedy zapłaci podatek CIT tylko od wartości wypłacanych świadczeń, a nie od całości wypracowanych zysków, które mogą być nadal reinwestowane.

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje kiedy fundacja rodzinna będzie musiała od razu, osiągając przychód odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek od osiągniętych przez nią dochodów. Będzie tak m.in. w sytuacji, gdy fundacja prowadzić będzie działalność spoza dozwolonego katalogu, czy też będzie prowadzić działalność w zakresie wynajmu lub dzierżawy majątku służącego do prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta, fundatora lub podmiotów z nimi powiązanych.

W związku z tym, warto abyś przed podjęciem decyzji o utworzeniu fundacji rodzinnej, skonfrontował swoje plany inwestycyjne w zakresie podatkowym, z doświadczonym doradcą podatkowym, który odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości natury podatkowej dotyczące fundacji rodzinnej i prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

5. Pierwszy etap działań – praca nad statutem.

Kiedy już podjąłeś decyzję dotyczącą utworzenia fundacji rodzinnej, powinieneś przystąpić do prac związanych ze zredagowanie statutu fundacji. Korzystając z naszego doświadczenia zaproponujemy Ci pełne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Twojej sytuacji rodzinnej, majątkowej i planów inwestycyjnych.

Stworzymy projekt statutu, który będzie podlegał zmianom zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Statut fundacji rodzinnej musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, wobec czego po zakończeniu prac nad jego treścią, konieczna będzie wizyta u notariusza.

Statut zostanie podpisany wraz z aktem założycielskim fundacji, który również wymaga wskazanej formy – w związku z czym wystarczy, że na spotkanie z notariuszem umówisz się tylko raz.

Statut fundacji rodzinnej – zgodnie z przepisami ustawy – musi zawierać elementy takie jak:

 1. nazwa fundacji rodzinnej;
 2. siedziba fundacji rodzinnej;
 3. szczegółowy cel fundacji rodzinnej;
 4. beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień;
 5. zasady prowadzenia listy beneficjentów;
 6. zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta;
 7. czas trwania fundacji rodzinnej, jeśli jest oznaczony;
 8. wysokość funduszu założycielskiego;
 9. zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie;
 10. podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji;
 11. co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów;
 12. zasady zmiany statutu;
 13. przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.
porada - jak założyć fundację rodzinną?

W związku z tym, decydując się na powołanie fundacji rodzinnej, musisz koniecznie zastanowić się nad wskazanymi wyżej kwestiami. Nie oznacza to jednak, że nie możesz wprowadzić do statutu innych postanowień. Zaproponujemy Ci odpowiednie rozwiązania dostosowane do Twoich oczekiwań. 

W każdym jednak wypadku, statut powinien zawierać postanowienia dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji biznesowej i rodzinnej. W ramach oferowanych przez nas usług, zapewnimy Ci pomoc w zredagowaniu statutu, dopasowanego do Twoich potrzeb i spełniającego Twoje oczekiwania, a równocześnie spełniającego wszystkie wymogi prawne. Zapoznaj się z naszą ofertą w tym zakresie:

1. Jeden fundator, czy kilku fundatorów?

Jedną z ważniejszych decyzji jakie należy podjąć zakładając fundację jest określenie, kto z członków rodziny będzie fundatorem. Fundatorem może być jedna osoba lub też dwie (na przykład małżonkowie) lub więcej osób.

Kwestia ta ma zasadnicze znaczenie przede wszystkim ze względów podatkowych jak i ze względu na kwestie sposobu podejmowania decyzji w Twojej fundacji rodzinnej.

2. Beneficjent – kto będzie otrzymywał świadczenia z fundacji?

Beneficjent to określenie osoby, która będzie w przyszłości uprawniona do uzyskiwania świadczeń z fundacji rodzinnej na zasadach określonych w statucie. Zazwyczaj beneficjentami będą: fundator, małżonek fundatora lub jego partner życiowy, rodzice, dzieci, wnuki i zstępni w kolejnych pokoleniach, ewentualnie rodzeństwo.

Pracując nad statutem określimy wraz z Tobą kto będzie uprawniony do uzyskiwania świadczeń z fundacji rodzinnej – czyli kto będzie beneficjentem i jakie będzie otrzymywał świadczenia. Jeżeli zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie będzie rodziło niekorzystne skutki podatkowe to wypracujemy optymalne rozwiązanie.

6. Notariusz i dodatkowe dokumenty.

Gdy projekt statutu Twojej fundacji jest już gotowy, kolejnym krokiem zmierzającym do utworzenia przez Ciebie fundacji rodzinnej jest wizyta u notariusza. Zarówno podpisanie aktu założycielskiego fundacji przez jej fundatora lub fundatorów, jak również statutu wymaga zachowania formy aktu notarialnego, a przepisy prawa nie przewidują w tym wypadku żadnych wyjątków.

Pamiętaj także, że oprócz aktu założycielskiego oraz statutu, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego, musisz również sporządzić szereg dokumentów w zwykłej formie pisemnej, które wymagane są przepisami prawa i które to będą w znacznej części potrzebne do jej wpisania do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Dokumenty te przygotujemy w ramach naszej usługi tak, aby doprowadzić założenie fundacji rodzinnej do końca.

Będziemy Ci także towarzyszyć w podpisaniu dokumentów u notariusza w Krakowie lub zorganizujemy podpisanie dokumentów u wybranego przez Ciebie notariusza.

7. Jest – ale „w organizacji” – co dalej?

Przez sam fakt podpisania przed notariuszem aktu założycielskiego fundacji rodzinnej, może ona już funkcjonować, przy czym do momentu jej wpisania do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, będzie pozostawać „w organizacji”.

Aby jednak doszło do powstania fundacji rodzinnej, jako podmiotu posiadającego osobowość prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne jest obok złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej i ustalenia statutu, także:

 1. sporządzenie spisu mienia – ten dokument przygotujemy dla Ciebie;
 2. ustanowienie organów fundacji, które są wymagane przez ustawę lub statut;
 3. wniesienie mienia na pokrycie funduszu założycielskiego przed wpisaniem fundacji do rejestru;
 4. wpis do rejestru fundacji rodzinnych.

W związku z tym, na tym etapie powinieneś zadbać przede wszystkim o sporządzenie w zwykłej formie pisemnej spisu mienia, które ma zostać wniesione do fundacji rodzinnej zgodnie z jej statutem, jak również o ustanowienie organów Twojej fundacji rodzinnej, a zatem o ustanowienie:

 1. zarządu;
 2. rady nadzorczej (o ile będziesz uważał takie rozwiązanie za konieczne);
 3. zgromadzenia beneficjentów.

W każdej fundacji rodzinnej będzie musiał zostać ustanowiony zarząd oraz zgromadzenie beneficjentów, natomiast rada nadzorcza będzie musiała zostać powołana jedynie gdy liczba beneficjentów przekracza 25 osób bądź fundator postanowi tak w statucie fundacji.

Zgodnie z przepisami, już w samym statucie musi znaleźć się określenie przynajmniej jednego beneficjenta, który ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniu beneficjentów. Wobec tego, odrębnie należało będzie jedynie zadbać o powołanie członków zarządu fundacji rodzinnej i ewentualnie członków rady nadzorczej jeśli ma ona funkcjonować w danej fundacji.

Członkowie zarządu oraz rady nadzorczej powinni zostać powołani zgodnie z zasadami określonymi w statucie fundacji. W związku z tym sposób ich powołania zależeć będzie każdorazowo od konkretnych zapisów statutu danej fundacji.

Co więcej, w następnej kolejności powinieneś także poczynić kroki zmierzające do wniesienia mienia do fundacji rodzinnej. Sposób jego wniesienia oraz forma zależeć będzie każdorazowo od tego jakie przedmioty majątkowe mają zostać wniesione na pokrycie funduszu założycielskiego do fundacji rodzinnej.

wniesienie majątku do fundacji rodzinnej

8. Wniesienie majątku.

Jak już wiesz, do powstania fundacji rodzinnej, oprócz złożenia oświadczenia o jej ustanowieniu w akcie założycielskim oraz ustalenia statutu, powołania organów i sporządzenia spisu mienia, konieczne również jest wniesienie majątku na pokrycie funduszu założycielskiego, określonego w statucie fundacji.

Aby doszło do powstania fundacji rodzinnej, mienie musi koniecznie zostać wniesione przed wpisaniem fundacji rodzinnej do rejestru – a zatem właściwie przed złożeniem wniosku o wpis, ponieważ należy do wniosku dołączyć oświadczenie fundatora lub fundatorów o jego wniesieniu na pokrycie funduszu założycielskiego.

Forma i sposób wniesienia mienia do fundacji rodzinnej każdorazowo zależeć będzie od tego jakiego rodzaju mienie wnoszone będzie przez fundatora lub fundatorów na pokrycie funduszu założycielskiego.

W sytuacji gdy do fundacji rodzinnej wnoszone są środki pieniężne, mogą one zostać zarówno wniesione do kasy fundacji gotówką, jak również przelewem na rachunek bankowy fundacji rodzinnej. Zdecydowanie wygodniejszą formą wniesienia pieniędzy na pokrycie funduszu założycielskiego będzie wykonanie przelewu bankowego, szczególnie biorąc pod uwagę minimalną wysokość funduszu, wynosząca sto tysięcy złotych.

Aby jednak móc wykonać przelew środków na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji, w pierwszej kolejności fundatorzy muszą założyć rachunek bankowy. W tym celu z kolei, w pierwszej kolejności wystąpimy w Twoim imieniu do odpowiednich urzędów o nadanie numeru NIP i REGON. Banki wymagają bowiem podania wskazanych numerów przy składaniu wniosku o założenie konta.

Jeśli natomiast, tytułem pokrycia funduszu założycielskiego do fundacji ma zostać wniesione mienie inne niż środki pieniężne, forma ich wniesienia zależeć będzie od tego co ma zostać wniesione do fundacji. I tak oto, na przykład:

 1. wniesienie nieruchomości wymagało będzie zachowania formy aktu notarialnego;
 2. wniesienie udziałów w spółce z o.o. będzie wymagało zachowania formy z podpisem notarialnie poświadczonym;
 3. wniesienie autorskich praw majątkowych wymagało będzie zachowania zwykłej formy pisemnej.

9. NIP i REGON.

W odniesieniu do fundacji rodzinnych nie działa tzw. zasada jednego okienka, zgodnie z którą NIP i REGON nadawany jest niejako automatycznie, jedynie na podstawie wniosku o wpis danego podmiotu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku spółek lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wobec tego, konieczne jest odrębne złożenie wniosków o nadanie założonej fundacji rodzinnej numerów NIP oraz REGON.

W związku z tym, że numer REGON nadawany jest zasadniczo w kilka godzin, w pierwszej kolejności złożymy wniosek o jego nadanie założonej przez Ciebie fundacji. Dzięki temu, składając wniosek o nadanie numeru NIP, będziesz mógł już w nim wskazać nadany Twojej fundacji numer REGON.

Pamiętaj także, że fundacja rodzinna w okresie od dnia jej powołania w akcie założycielskim do dnia jej wpisu do rejestru pozostaje w organizacji – w związku z czym do jej reprezentowania uprawniony jest fundator lub fundatorzy (w zależności od tego kto powołał ją do życia). W związku z tym, wniosek o nadanie nr NIP i REGON, bądź pełnomocnictwo do ich złożenia powinny być podpisane przez fundatora (fundatorów), a nie przez ustanowiony w fundacji zarząd, który zyska kompetencję do reprezentacji fundacji już po jej wpisaniu do rejestru fundacji rodzinnych.

1. REGON.

Aby założonej przez Ciebie fundacji rodzinnej został nadany numer REGON, wypełnimy wniosek RG-OP „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej”.

W przypadku gdy utworzona przez Ciebie fundacja rodzinna wykonuje więcej niż 9 rodzajów działalności gospodarczej, oprócz wniosku RG-OP, wypełnimy również załącznik RG-RD, w którym wskażemy pozostałe kody wykonywanych rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W wypadku jeżeli chciałbyś to zrobić samodzielnie formularze wskazanych wniosków znajdziesz na stronie internetowej: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/. Możesz zarówno wydrukować wnioski i wypełnić je ręcznie, jak również pobrać interaktywne formularze i wypełnić je elektronicznie.

Wniosek o nadanie numeru REGON, powinieneś złożyć do urzędu statystycznego/oddziału województwa na terenie którego, założona przez Ciebie fundacja rodzinna ma siedzibę. Możesz również złożyć Twój wniosek elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej, na platformie ePUAP. Jeśli wybierzesz tę drogę, koniecznie pamiętaj aby podpisać wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Do wniosku o nadanie numeru REGON, powinieneś załączyć:

 1. Akt założycielski fundacji rodzinnej;
 2. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika.

W przypadku wniosku o nadanie nr REGON, który jest składany przez pełnomocnika, wystarczające jest zwykłe pisemne pełnomocnictwo, przy czym zapamiętaj, że powinno ono zostać udzielone przez fundatora lub fundatorów fundacji rodzinnej, a nie przez jej zarząd. Wynika to z faktu, że w okresie kiedy fundacja rodzinna pozostaje w organizacji, fundacja co do zasady reprezentowana jest przez fundatora (fundatorów) lub powołanego przez niego pełnomocnika.

2. NIP

Kiedy już utworzona przez Ciebie fundacja rodzinna uzyska numer REGON, w następnej kolejności złożymy do właściwego urzędu skarbowego, ze względu na siedzibę fundacji, wniosek NIP-2 o nadanie numeru NIP.

Obecnie, w przypadku wniosku o nadanie numeru NIP, nie każdy urząd skarbowy respektuje wnioski składane za pośrednictwem platformy ePuap, w związku z czym chcąc złożyć wniosek we wskazanej formie, w pierwszej kolejności ustalimy tę kwestię telefonicznie.

Do wniosku o nadanie numeru NIP powinieneś będzie należało załączyć:

 1. Akt założycielski fundacji rodzinnej;
 2. Pełnomocnictwo PPS-1 wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika;
 3. Umowę najmu lub użyczenia lokalu, w którym siedzibę ma utworzona przez Ciebie fundacja rodzinna.

Jeśli tym razem chciałbyś aby fundacja rodzinna była reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego przez fundatora/fundatorów, nie wystarczy zwykłe pisemne pełnomocnictwo. W tym wypadku, konieczne będzie aby fundator lub fundatorzy, udzielili tzw. pełnomocnictwa PPS-1, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/media/4283/pps_1-01029.pdf

fundacja rodzinna - konto bankowe

10. Rachunek bankowy.

Niezależnie od faktu, czy rachunek bankowy jest potrzebny do wniesienia przez fundatora lub fundatorów środków pieniężnych na pokrycie funduszu założycielskiego (może być tak, że po założeniu fundacji otwarłeś kasę fundacji i dokonałeś wpłaty środków pieniężnych do kasy fundacji), po uzyskaniu numeru NIP i REGON warto zająć się założeniem rachunku dla fundacji rodzinnej.

Będzie on przydatny nie tylko w zakresie przelania przez fundatora środków na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej, ale również już w toku prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej.

11. Zaświadczenie o niekaralności członków zarządu.

Zaświadczenie o niekaralności członków zarządu fundacji rodzinnej, jest jednym z dokumentów, które muszą koniecznie zostać przedłożone wraz z wnioskiem o wpis Twojej fundacji rodzinnej do rejestru.

Zaświadczenie takie możesz uzyskać, na jeden z trzech sposobów, tj.:

 1. przez Internet;
 2. w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego;
 3. korespondencyjnie.

Jeśli zdecydujesz się na załatwienie sprawy przez Internet:

 1. będziesz potrzebował profilu zaufanego, osobistego lub podpisu kwalifikowanego;
 2. musisz założyć konto na stronie internetowej Krajowego Rejestru Karnego: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web;
 3. poniesiesz koszt wydania zaświadczenia w kwocie 20 zł i opłatę tę wniesiesz za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych w systemie e-KRK;
 4. otrzymasz zaświadczenie w postaci pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych;
 5. będziesz mógł zwizualizować otrzymane zaświadczenie przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK, jednak wydruk wskazanej wizualizacji nie będzie dokumentem;
 6. zaświadczenie uzyskasz do 10 dni kalendarzowych.

Aby uzyskać zaświadczenie w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego:

 1. musisz wypełnić formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, dostępny w każdym stacjonarnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Możesz je również pobrać ze strony internetowej: https://arch-bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf;
 2. znajdź punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego. Możesz w tym celu skorzystać z zestawienia: https://arch-bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/wykaz_punkty_krk_update20180124.pdf;
 3. zabierz ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
 4. poniesiesz koszt wydania zaświadczenia w kwocie 30 zł. Opłatę tę możesz uiścić za pomocą znaków opłaty sądowej, które możesz kupić w kasie sądu, gotówką w kasie dowolnego sądu, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również przelewem na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości o numerze: PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. Decydując się na zapłatę przelewem w jego tytule wpisz:  imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia. Data we wniosku musi być taka sama jak data w tytule przelewu. 
 5. zaświadczenie uzyskasz od razu, gdy będziesz składać wniosek.

Jeśli natomiast zdecydujesz się na korespondencyjne pozyskanie zaświadczenia:

 1. musisz wypełnić formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, dostępny na stronie internetowej: https://arch-bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf;
 2. poniesiesz koszt wysłania listu oraz koszt wydania zaświadczenia w kwocie 30 zł. Opłatę tę możesz uiścić za pomocą znaków opłaty sądowej, które możesz kupić w kasie sądu, gotówką w kasie dowolnego sądu, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również przelewem na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości o numerze: PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. Decydując się na zapłatę przelewem w jego tytule wpisz:  imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia. Data we wniosku musi być taka sama jak data w tytule przelewu. 
 3. dokumenty powinieneś wysłać na:
 4. urząd wyśle do Ciebie zaświadczenie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku.

Zdecydowanie rekomendujemy, o ile tylko istnieje taka możliwość, uzyskanie zaświadczenia o niekaralności stacjonarnie w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób pozyskania wskazanego dokumentu. Co więcej, nastręcza on również najmniej trudności w złożeniu wniosku o wpis Twojej fundacji rodzinnej do rejestru.

12. Rejestracja.

Kiedy już wszystkie formalności, o których mowa we wcześniejszej części poradnika zostaną wypełnione, w następnej kolejności złożymy wniosek o zarejestrowanie fundacji rodzinnej.

Rejestr fundacji rodzinnych prowadzony jest przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim i do tego właśnie Sądu powinien zostać złożony wniosek o wpis fundacji rodzinnej. 

Po złożeniu wniosku pozostaje Ci jedynie czekać na zarejestrowanie Twojej fundacji, co może potrwać około 2 miesiące.

1. Kiedy moja fundacja będzie zarejestrowana?

Z naszego doświadczenia wynika, że proces rejestracji fundacji rodzinnej trwa od miesiąca do nawet pięciu miesięcy. Wszystko zależy od tego, do jakiego orzecznika trafi Twój wniosek o wpis fundacji rodzinnej do rejestru.

Co jednak istotne, z naszych obserwacji wynika, że obecnie składane wnioski są rozpatrywane w znacznie krótszym czasie, niż wnioski składane na początku obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej. 

Moment wpisu fundacji rodzinnej do rejestru jest o tyle istotny, że od dnia zarejestrowania w rejestrze fundacji rodzinnych, fundacja rodzinna przestaje być „fundacją rodzinną w organizacji”, a tym samym nabywa osobowość prawną i zmienia się sposób jej reprezentacji.

dokumenty fundacji rodzinnej

13. Ile to wszystko kosztuje?

Z założeniem fundacji rodzinnej, w której fundusz założycielski w wysokości 100.000 zł zostanie pokryty środkami pieniężnymi wiążą się następujące koszty:

 1. koszty notarialne, związane ze sporządzeniem w formie aktu notarialnego aktu założycielskiego fundacji oraz statutu fundacji, które wynoszą około 1.000,00 zł netto czyli 1.230,00 zł brutto; 
 2. koszty 2 wypisów aktu notarialnego zawierającego statut fundacji oraz akt założycielski fundacji to około 100,00 zł netto, a więc 123,00 zł brutto;
 3. koszty pomocy prawnej, związane z założeniem fundacji rodzinnej, które wyniosą w zależności od zakresu udzielanej pomocy albo 3.990,00 zł netto a więc 4.907,70 zł brutto (z podatkiem VAT) albo 4.890,00 zł netto a więc 6.014,70 zł (z podatkiem VAT) – za kompleksową pomoc prawną związaną z założeniem fundacji rodzinnej – jeżeli zamówisz usługę na naszej Platformie Usług Prawnych i Podatkowych Online https://online.bogdanchudoba.pl/kategoria-uslugi/fundacja-rodzinna-sukcesja-biznesu/
 4. koszty wniosku o wpis fundacji rodzinnej do rejestru fundacji – 500 zł oraz 17 zł od udzielonego nam pełnomocnictwa;
 5. koszty zaświadczeń o niekaralności dot. członków zarządu – 30 zł od każdego zaświadczenia w wersji papierowej lub 20 zł od każdego zaświadczenia wydanego w formie elektronicznej.

Łączne więc koszty założenia Twojej fundacji rodzinnej wyniosą około 7.000,00 zł.

14. Zapraszamy Cię do założenia Twojej fundacji rodzinnej wraz z nami.

Dla naszych klientów przeprowadziliśmy dziesiątki konsultacji i z sukcesem założyliśmy kilkadziesiąt fundacji rodzinnych. Posiadamy unikalne know-how w doradztwie prawnym i podatkowym dotyczącym  założenia fundacji rodzinnych, wniesienia mienia do fundacji rodzinnych oraz sukcesji majątku inwestycyjnego. Dlatego też zapraszamy Cię do założenia Twojej fundacji rodzinnej wraz z nami. 

Adwokat Bogdan Chudoba